Không được Cung cấp thông tin Khách hàng cho bất cứ bên thứ 3 nào khác, trừ trường hợp có yêu cầu tư cơ quan thực thi pháp luật Việt Nam.